O nás

Jednotné roľnícke družstvo bolo založené 16. júla 1949. V roku 1952 roľníci vstúpili do družstva, ako inde tak aj u nás v roku 1953 viacerí roľníci vystúpili z družstva, no kapušianske družstvo ostalo väčšinové s 900 ha pôdy. V roku 1956 sa do JRD vracajú roľníci, ktorí v roku 1953 z neho vystúpili. Od výročnej schôdze v roku 1974 Jednotné roľnícke družstvo vo Veľkých Kapušanoch bolo zlúčene s JRD Veľké Slemence, JRD Ruská a JRD Kapušianske Kľačany.

V roku 1991 JRD Veľké Kapušany bolo premenované na Poľnohospodárske družstvo a v roku 1998 prebehlo pretransformovanie na Roľnícke družstvo Veľké Kapušany. Družstvo hospodári v súčasnosti na výmere 4690 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho orná pôda predstavuje 2990 ha a TTP 1700 ha.

Družstvo sa špecializuje na výrobu hustosiatych obilovín a to najmä na pšenicu potravinársku, ktorej podiel na hustosiatych obilninách dosahuje vyše 43 %. Z ostatných hustosiatych obilnín sú to jarný jačmeň, a v menšej miere ovos. Kukurica na zrno sa pestuje každoročne na ploche okolo 350 ha. Veľký význam z hľadiska trhovej hodnoty má pestovanie olejnín, z ktorých dominuje repka ozimná a v menšej miere slnečnica a sója. Pasienky na ploche 635 ha sa spásajú.V rámci zabezpečenia potrieb pre živočíšnu výrobu je nepostrádateľná výroba krmovín na ornej pôde (silážna kukurica, strukovinovo-obilné miešanky) a výroba sena z plôch TTP.

Živočíšna výroba je zameraná na chov hovädzieho dobytka a ošípaných. Chovajú sa kravy s trhovou produkciou mlieka. Výkrmový dobytok sa vykrmuje do hmotnosti 550-600 kg. Priemerná denná produkcia mlieka je 4 tis. litrov, v letnom období až 6 tis. litrov. Chová sa plemeno Slovenské strakaté. Družstvo je taktiež zamerané aj na chov ošípaných. V súčasnosti chová cca 280 ks výkrmových ošípaných a 50 ks prasníc základného stáda.