Úvod

Roľnícke družstvo Veľké Kapušany sa nachádza v južnej časti okresu Michalovce. Momentálne družstvo obhospodaruje 4044 ha poľnohospodárskej pôdy. Družstvo je tvorené zo šiestich fariem: Veľké Kapušany, Ruska, Veľké Slemence, Kapušianske Kľačany, Budince a Ptrukša. Hlavná činnosť družstva je zameraná na výrobu, predaj obilnín, olejnín, surového kravského mlieka a hovädzieho dobytka.